Lupa Kata Laluan?

GMT World Clock

News Feed 
Selamat datang ke Kasino W33 Online, Maksimalkan keseronokan permainan anda dengan promosi kami, setiap sen bernilai dua kali ganda di W33!

Terma & Syarat

Terma & Syarat Promosi

 1. Berikut adalah terma dan Syarat yang mentadbir semua Promosi yang ditawarkan oleh W33PLAY.COM  .

 2. Pelanggan mestilah berusia di atas 18 tahun, atau umur persetujuan di bidang kuasa rumah Pelanggan, yang mana lebih tinggi dan mempunyai kemampuan mental untuk bertanggung jawab terhadap tindakan Pelanggan sendiri dan terikat oleh Terma dan Syarat ini. W33PLAY.COM  akan berhak pada bila-bila masa untuk membatalkan sebarang transaksi yang melibatkan kanak-kanak di bawah umur.

 3. W33Play.com berhak untuk kehilangan kemenangan atau kredit dan menyenarai hitamkan akaun pelanggan yang didaftarkan di W33Play.com sekiranya ada pertaruhan yang tidak normal.

 4. Semua bonus yang ditawarkan bertujuan untuk rekreasi Pelanggan sahaja. Akaun yang dikenal pasti atau disyaki sebagai jenis main non-rekreasi atau gaya taruhan atau kolaborasi antara pihak-pihak yang tidak layak untuk promosi ini dan tertakluk kepada apa-apa bonus yang dianugerah kan ditambah kemenangan yang akan dibatalkan mengikut budi bicara mutlak W33PLAY.COM .

 5. Semua bonus adalah terhad kepada hanya satu akaun berdaftar. Jika didapati bahawa terdapat satu lagi akaun yang didaftarkan di bawah nama yang sama, alamat e-mel, nombor telefon, alamat ip, alamat rumah, akaun bank, W33PLAY mengekalkan hak untuk menamatkan akaun dan membatalkan kredit secara kekal.

 6. Dalam semua promosi, peraturan yang ketat akan dikuatkuasakan di atas pelbagai penyalahgunaan akaun. W33PLAY.COM  akan mengikut budi bicara mutlaknya menentukan apa aktiviti yang menjadi penyalahgunaan akaun berbilang.

 7. Sebelum keperluan peralihan promosi dipenuhi, jumlah deposit ditambah bonus dan apa-apa kemenangan yang boleh dikaitkan tidak dibenarkan untuk pengeluaran:

 

 • Jika ahli telah memohon bonus promosi, tetapi sebelum bonus telah dikreditkan ke akaunnya:

 • Baki akaunnya dianggap tidak mencukupi untuk melengkapkan keperluan peralihan bonus; W33PLAY.COM  mempunyai hak untuk meminta ahli menaikkan baki atau membuat deposit baru dengan jumlah yang sama sebelum kredit bonus dilakukan.

 • Dia membuat permintaan pengeluaran; W33PLAY.COM  mempunyai hak untuk menolak penarikan diri kerana tidak memenuhi syarat peralihan promosi. Ahli boleh membuat permintaan lain untuk pengeluaran apabila keadaan peralihan telah dipenuhi.

 • Begitu juga, apabila bonus promosi dikreditkan dalam akaun ahli dan kemudiannya meletakkan taruhan atau lebih, W33PLAY.COM  tidak akan melayan permintaannya untuk membatalkan atau mengeluarkan bonus untuk membolehkannya melakukan penarikan, kecuali dia telah memenuhi peralihan promosi yang diperlukan terlebih dahulu.

 1. Hanya perlawanan yang menghasilkan pulangan menang / kerugian akan menyumbang kepada keperluan peralihan promosi. Pertaruhan berikut tidak akan diambil ke dalam pengiraan ke atas sebarang keperluan rollover:

 • pertaruhan yang dibuat pada seri / seri, tidak sah, hasil dibatalkan;

 • pertaruhan dibuat pada kedua-dua hasil;

 • taruhan diletakkan di ganjil di bawah Decimal ganjil 1.5; Hong Kong ganjil 0.5; Positif Positif Melayu 0.5; Indo Ganjil -2.0; US Odds -200;

 • 4D

 • Mana-mana permainan Roulette, meletakkan 18 nombor atau lebih daripada 18 nombor.

 • Mana-mana permainan Roulette, hanya 50% daripada jumlah permainan yang diletakkan 12 nombor atau lebih daripada 12 nombor, akan dikira untuk keperluan rollover.

 

 1. Tertakluk kepada Klausa 5 di atas, apabila bonus telah dikreditkan ke akaun ahli, W33PLAY.COM  akan mempunyai budi bicara mutlak untuk meluluskan atau menolak permintaan ahli untuk menukar promosi; atau membatalkan bonus; atau untuk menarik balik tanpa melengkapkan peralihan yang diperlukan. Sebarang kelulusan yang diberikan akan tertakluk kepada penalti yang dikenakan ke atas deposit, jumlah bonus ditarik balik dan apa-apa kemenangan yang diperoleh sebelum permintaan itu akan dikurangkan.

 2. Kecuali dinyatakan sebaliknya, Pelanggan tidak layak menyertai mana-mana promosi W33PLAY.COM  lain yang bersamaan. Mana-mana bonus dan kemenangan tidak boleh dipindah milik ke akaun lain melainkan mengikut budi bicara mutlak W33PLAY.COM . W33PLAY.COM  berhak untuk meminta mana-mana Pelanggan untuk menyediakan dokumentasi yang mencukupi untuk membuktikan identiti Pelanggan sebelum mengkreditkan apa-apa bonus kepada akaunnya.

 3. Jika mana-mana terma tawaran atau promosi belum dipenuhi oleh pemegang akaun yang layak; dilanggar; disalahgunakan; atau terdapat sebarang bukti siri taruhan yang diletakkan oleh Pelanggan atau sekumpulan Pelanggan tanpa mengira hasilnya; atau terdapat kolusi dalam bentuk lain; atau daripada penggunaan berbilang akaun; yang disebabkan oleh bonus promosi atau mana-mana tawaran promosi yang lain menghasilkan keuntungan Pelanggan, sama ada secara individu atau sebagai sebahagian daripada kumpulan; W33PLAY.COM  berhak untuk menahan, membatalkan atau menuntut semula bonus dan semua kemenangan dan untuk mengenakan bayaran ke atas akaun Pelanggan atau Pelanggan sehingga nilai bonus deposit untuk menampung kos pentadbiran. Sebagai penghalang penghukum dan sebelum pemotongan bonus atau bonus ditambah dengan kemenangan dan kos pentadbiran, baki yang tinggal di mana-mana atau semua akaun akan dikenakan perubahan 100% masing-masing, sebelum apa-apa pengeluaran dibenarkan.

 4. Sekiranya pertikaian timbul dalam semua perkara yang berkaitan dengan pemberian bonus dan / atau Terma dan Syarat dalam Promosi, keputusan muktamad hendaklah terletak pada W33PLAY.COM . Keputusan yang dibuat akan terikat dan tidak akan dikenakan kajian atau rayuan oleh mana-mana Pelanggan atau pihak ketiga.

 5. Dengan mengambil bahagian dalam Promosi, Pelanggan bersetuju untuk melepaskan, melepaskan dan tidak berbahaya, Syarikat, W33PLAY.COM , wakil undang-undang mereka, sekutunya, anak syarikat, agensi dan pegawai, pengarah, pekerja dan ejen masing-masing dari mana-mana kerosakan yang ditanggung atau kerugian diderita atau dikekalkan, sama ada secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Promosi.

 6. Pekerja, saudara pekerja dan mana-mana entiti yang berkaitan atau berkaitan dengan W33PLAY.COM  tidak dibenarkan menyertai Promosi ini. Untuk maksud ini, "saudara" bermaksud pasangan, pasangan, ibu bapa, anak atau adik-beradik. W33PLAY.COM  seterusnya mempunyai hak eksklusif, yang boleh dilaksanakan mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mengubahsuai, mengubah, menamatkan, membatalkan dan / atau membatalkan promosi ini pada bila-bila masa tanpa sebarang notis.

 7. Sekiranya terdapat percanggahan di antara maksud Terma dan Syarat Promosi Standard Non-Bahasa Inggeris, makna versi bahasa Inggeris akan diguna pakai.